Möten

Förbundet sammankommer årligen till två ordinarie förbundsmöten, ett vårmöte (redovisningsmöte) och ett höstmöte (valmöte).

Vårmötet hålls i mars eller april och höstmötet i oktober eller november.

 

Vid vårmötet: Vid höstmötet:
 1. väljs ordförande, sekreterare, två rösträknare och två protokolljusterare för mötet;
 2. konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutförhet;
 3. föredras styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år;
 4. föredras bokslutet för föregående år samt revisionsberättelsen;
 5. fattas beslut om fastställandet av bokslutet;
 6. fattas beslut om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga;
 7. behandlas övriga av styrelsen i möteskallelsen framlagda ärenden.

  

 

 

 1. väljs ordförande, sekreterare, två rösträknare och två protokolljusterare för mötet;
 2. konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutförhet;
 3. fattas beslut om mötesarvoden för verksamhetsorganen och arvoden för revisorerna för det kommande kalenderåret;
 4. fattas beslut om avgiften för ordinarie medlemmar och understödande medlemmar;
 5. fastställes verksamhetsplan och budget för det kommande kalenderåret;
 6. väljs förbundets ordförande för det kommande kalenderåret;
 7. väljs för de kommande två kalenderåren ordinarie styrelsemedlemmar samt deras personliga suppleanter;
 8. väljs två verksamhetsgranskare samt deras suppleanter;
 9. behandlas övriga av styrelsen i möteskallelsen framlagda ärenden.