Förbundets stadgar

 

Stadgar för VÄSTRA NYLANDS BRANDKÅRSFÖRBUND r.f


Namn och hemort

1 §   Föreningens namn är Västra Nylands Brandkårsförbund r.f. Föreningen  benämns i dessa stadgar förbund. Förbundets hemort är Ekenäs stad. Dess förhandlings- och protokollspråk är svenska.


Syfte

2 §   Förbundets syfte är att i samarbete med organisationer samt andra samfund verka för samhällets färdighet att skydda människor, egendom och miljö från de farosituationer som kan uppstå både i normal- och undantagsförhållanden. Förbundets uppgift är att utveckla brand- och räddningsverksamheten, befolkningsskyddet samt att bidraga till utvecklandet av räddningstjänsten.

Förbundet är medlem i FSB - Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund r.f. samt i Västra Nylands Räddnings Förbund r.f.


Verksamhetsformer

3 §   För att förverkliga sitt syfte:

 1. stöder förbundet sina medlemmar i avsikt att förverkliga förbundets mål;
 2. samarbetar förbundet med länsstyrelsen, kommunerna, brandkårerna, olika intresseorganisationer, försäkringsföreningar och -bolag samt övriga samfund och sammanslutningar;
 3. idkar förbundet upplysnings- och informationsverksamhet som syftar till att förebygga och bemästra eventuella olycks- och katastrofsituationer;
 4. ger förbundet hjälp och vägledning åt kommunala-, regionala- och statliga myndigheter, i branschen verksamma föreningar, ämbetsverk, industri-, affärs- och fastighetsbolag samt övriga föreningar och samfund;
 5. utbildar förbundet personer, som verkar inom branschen eller som kommer att verka inom densamma;
 6. vägleder och stöder förbundet branschens föreningsarbete liksom även ungdoms- och damarbete;
 7. väcker förbundet intresse för informations- och upplysningsverksamhet inom räddningsbranschen.


Medlemskap

4 §   Som ordinarie medlem kan antagas inom området verksam kommun, inregistrerad brandkårsförening eller annan sådan registrerad förening eller sammanslutning som verkar för förbundets verksamhetsformer och till vars syfte hör räddningsbranschens befrämjande.

Förbundsstyrelsen kan som understödande medlem godkänna rättsgiltig sammanslutning eller privat person som vill stöda förbundets verksamhet och som förbinder sig att betala den fastställda medlemsavgiften.

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan förbundsmötet på styrelsens förslag kalla person, som förtjänstfullt befrämjat räddningsbranschen.

 

5 §   Medlem som önskar utträda ur förbundet bör skriftligen meddela därom till styrelsen eller dess ordförande. Medlem kan även vid förbundsmöte meddela om sitt utträde varefter det antecknas i protokollet. Utträdande medlem bör dock likväl erlägga sin medlemsavgift för det år, under vilket utträdandet sker. En medlems uppsägningstid är 6 månader.

Medlem kan på framställan av styrelsen uteslutas medelst beslut fattat av förbundsmöte, ifall medlem till väsentliga delar låtit bli att uppfylla de förpliktelser som han förbundit sig att uppfylla mot förbundet, eller om medlem genom sitt förfarande i eller utanför förbundet väsentligt skadat förbundet.

Understödande medlem anses utesluten medelst styrelsens beslut om den obetalda medlemsavgiften inte betalats senast under följande kalenderår.


Medlemsavgifter och övriga inkomster samt förmögenhet

6 §     Ordinarie medlem skall betala medlemsavgift till förbundet. Medlemsavgiften fastställes årligen vid förbundets höstmöte. Höstmötet fastställer även årligen medlemsavgiften för understödande medlemmar.

Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift.


7 §   Förbundet kan, ifall vederbörligt tillstånd beviljas, föranstalta insamlingar, ordna fester och lotterier samt mottaga donationer, understöd och testamenten, bedriva till räddningsbranschen hörande publikations- och förmedlingsverksamhet samt för sin verksamhet anskaffa och äga fast och lös egendom.

Förbundets syfte är inte att uppnå ekonomisk fördel för förbundets medlemmar.


Verksamhetsorgan

8 §   Förbundets verksamhetsorgan är förbundsmötena och styrelsen.


Förbundsmötena

9 §   Förbundet sammankommer årligen till två ordinarie förbundsmöten, ett vårmöte och ett höstmöte. Vårmötet hålles i mars eller april och höstmötet i oktober eller november. Förbundsmötet sammankallas av styrelsen. Varje ordinarie medlem har en röst vid förbundets möte. Rösten får användas av representant som ordinarie medlem befullmäktigat. Representant med fullmakt får inte representera flere medlemmar.

Övriga mötesdeltagare samt hedersordförande, hedersmedlemmar och understödande medlemmar innehar yttranderätt.

 

10 §   Vid förbundsmötena behandlas följande ärenden:

Vid vårmötet:

 1. väljs ordförande, sekreterare, två rösträknare och två protokoll-justerare för mötet;
 2. konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutförhet;
 3. föredras styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år;
 4. föredras bokslutet för föregående år samt revisionsberättelsen;
 5. fattas beslut om fastställandet av bokslutet;
 6. fattas beslut om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga;
 7. behandlas övriga av styrelsen i möteskallelsen framlagda ärenden.

Vid höstmötet:

 1. väljs ordförande, sekreterare, två rösträknare och två protokolljusterare för mötet;
 2. konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutförhet;
 3. fattas beslut om mötesarvoden för verksamhetsorganen och arvoden för revisorerna för det kommande kalenderåret;
 4. fattas beslut om avgiften för ordinarie medlemmar och understödande medlemmar;
 5. fastställes verksamhetsplan och budget för det kommande kalenderåret;
 6. väljs förbundets ordförande för det kommande kalenderåret;
 7. väljs för de kommande två kalenderåren ordinarie styrelsemedlemmar samt deras personliga suppleanter i stället för dem som är i tur att avgå. Därtill väljs till utgången av pågående verksamhetsperiod nya medlemmar till de platser i styrelsen som blivit lediga;
 8. väljs två revisorer samt deras suppleanter;
 9. behandlas övriga av styrelsen i möteskallelsen framlagda ärenden.

Möteskallelsen och föredragningslistan skall postas till medlemmarna senast två veckor före mötet.

Ärende, som medlem önskas att skall behandlas vid förbundsmöte, skall skriftligen inlämnas till styrelsen före utgången av januari då det gäller vårmötet och före utgången av augusti då det gäller höstmötet.


Extraordinarie förbundsmöte

11 §   Extraordinarie förbundsmöte hålls då styrelsen anser det behövligt eller då minst en tiondedel av förbundets röstberättigade medlemmar skriftligen anhåller därom av styrelsen och samtidigt meddelar vilket ärende som skall behandlas.

Kallelsen till extraordinarie förbundsmöte skall tillsammans med föredragningslistan postas till medlemmarna senast två veckor före mötet.


Styrelsen

12 §   Till styrelsen hör ordföranden och åtta ordinarie medlemmar samt deras personliga suppleanter.

Styrelseordföranden väljs på höstmötet för ett kalenderår medan styrelsemedlemmarna och deras personliga suppleanterna väljs för två kalenderår i sänder. Vid varje kalenderårs slut avgår från styrelsen hälften av de ordinarie medlemmarna och deras personliga suppleanter. Anställda vid förbundet kan inte vara medlem i styrelsen.

Styrelsen väljer inom sig en viceordförande och utser en sekreterare samt en skattmästare för ett kalenderår.

Verksamhetsledaren, ungdomsledaren och en representant för damsektionen deltar i styrelsemötena och har yttranderätt. Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund r.f:s representant har rätt att deltaga i styrelsemötena men inte i beslutsfattandet.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra andra medlemmar är närvarande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid förfall för denne på kallelse av viceordföranden. Ordföranden skall sammankalla styrelsen då minst tre styrelsemedlemmar skriftligen anhåller om detta.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Till arbetsutskottet hör styrelsen ordförande, verksamhetsledaren samt minst två andra styrelsemedlemmar. Styrelsen bestämmer arbetsutskottets uppgifter.

 

13 §   Styrelsen uppgift är att:

 1. fatta beslut i sådana frågor som hör till förbundets verksamhet och som förbundsmöte bestämt att styrelsen skall avgöra och fatta beslut om;
 2. leda förbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar och förbundsmötes beslut så, att de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppnås;
 3. utveckla förbundets verksamhet;
 4. förbereda de ärenden som skall behandlas på förbundsmöte;
 5. sammankalla förbundsmöte;
 6. för förbundsmöte förbereda förbundets verksamhetsmässiga och ekonomiska mål;
 7. välja förbundets verksamhetsledare och utse övriga funktionärer;
 8. bekräfta valet av ungdomsledare som skett på ungdomsledarnas höstmöte;
 9. utse behövliga arbetsutskott;
 10. uppgöra instruktioner för förbundets organ, personal och funktionärer;
 11. vid behov för förbundsmöte föreslå personer som skall kallas till hedersmedlemmar;
 12. behandla och bevilja ansökningar om förbundets förtjänsttecken;
 13. behandla till förbundets verksamhet hörande övriga ärenden samt att representera förbundet.


Tecknandet av förbundets namn

14 §   Förbundets namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden endera tillsammans med verksamhetsledaren, sekreteraren eller skattmästaren.


Räkenskaper

15 §   Förbundets räkenskaper avslutas kalenderårsvis. Bokslutet skall tillställas revisorerna senast den 15 februari. Revisorerna skall ge sitt skriftliga utlåtande senast inom utgången av februari månad.


Röstning

16 §   Då det vid verksamhetsorganens möten framförts två eller flera förslag som vunnit understöd, förrättas de erforderliga omröstnin¬garna öppet. Personval förrättas på begäran med slutna sedlar.

Då rösterna faller jämt vinner det förslag som ordförande stöder. Vid personval avgör lotten.


Ändring av förbundets stadgar

17 §   Beslut om att ändra stadgar skall fattas vid två på varandra följande förbundsmöten, tidsintervallen mellan mötena skall vara minst en  månad.

Förslaget om stadgeändring skall vid båda mötena omfattas av minst 3/4 av de avgivna rösterna. Vid det senare mötet skall förslaget till ändring godkännas utan korrigeringar, för att stadgeändringen skall träda ikraft.


Upplösning av förbundet

18 §   Beslut om upplösning av förbundet och upphörande av dess verksamhet skall fattas i den ordning som i 17 § stadgas om ändring av stadgar.

Vid beslut om att upplösa förbundet eller då förbundet upphör skall samtidigt bestämmas på vilket sätt dess tillgångar skall användas till syften som befrämjar förbundets ändamål.


Medlemsrättigheter

19 §   Erhållna medlemsrättigheter tryggas.